ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden kunt u op verzoek inzien. U kunt een verzoek indienen door ons te mailen naar info@andreklop.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTORIJSCHOOL ANDRÉ KLOP

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool André Klop ( hierna aangeduid met Autorijschool), als ook op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze Autorijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Autorijschool en de leerlingen.

 

ARTIKEL 1 – Afspraken Autorijschool

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurcertificaat.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de verkeersschool meteen gereserveerd, waar de leerling bij is. Het praktijkexamen wordt pas gedaan, nadat de leerling de examenkosten en andere kosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De Autorijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers – en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

ARTIKEL 2 – Afspraken leerling

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de Autorijschool 100% van de les in rekening.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de verkeersschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Autorijschool, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Autorijschoolschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Autorijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Voor de aanvraag van het praktijkexamen of tussentijdse toets, dient de leerling eerst de Autorijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om het praktijkexamen of tussentijdse toets te kunnen reserveren.

2.9 De leerling dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie- examens van de bevoegde instantie( CBR), over de benodigde bescheiden beschikt. De Autorijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van ontbreken benodigde bescheiden.

 

ARTIKEL 3 – Betaling

3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk  8 dagen na de termijndatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de Autorijschool de volgende procedure:

  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €40) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
  2. De Autorijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Autorijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft hij geen recht op restitutie.

3.6 De geldigheid van het pakket aan rijlessen is 24 maanden, rekenend vanaf de eerste factuurdatum die wordt verzonden. Na deze datum vervallen alle tegoeden en kan hier geen aanspraak meer op worden gemaakt.

3.7 De Autorijschool mag tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs verhogen.

Dit geldt ook als er sprake is van een pakketprijs. De prijs van het praktijkexamen en tussentijdse toets mag ook verhoogd worden vanwege een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.

De leerling kan wegens een prijsverhoging de lesovereenkomst van een (pakket)praktijkopleiding schriftelijk ontbinden, als dit maar gedaan wordt binnen twee weken nadat hem is gemeld dat de prijs omhoog zal gaan.

 

ARTIKEL 4 – Herexamen en Tussentijdse Toets

4.1 De instructeur bepaalt wanneer er een praktijkexamen of tussentijdse toets gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.

4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.3 Mocht het praktijkexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Autorijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).

 

ARTIKEL 5 – Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst

5.1 De Autorijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. De Autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de verkeersschool (zie artikel 2.5)
  2. De Autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

ARTIKEL 6 – Aanvullende afspraken

6.1 De Autorijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

 

ARTIKEL 7 – Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het praktijkexamen, in overleg aanvullend pakket en zo nodig overleg instructeur.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of praktijk(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Mocht onverwijld toch een opleiding gestart zijn dan is de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De Autorijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

 

ARTIKEL 8 – Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  1. De Autorijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden, De instructeur zit immers naast de leerling en kan zo nodig ingrijpen. De Autorijschool draagt dan zelf het risico.
  2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de Autorijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De Autorijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

ARTIKEL 9 – Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.